REGULAMIN 1. ZASADY OGÓLNE
  1. Szkoła Śpiewu Liturgicznego w Warszawie jest częścią działalności statutowej Klasztoru Zakonu Kaznodziejskiego w Warszawie, 02-741 Warszawa ul. Dominikańska 2.
  2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji kursów prowadzonych w ramach Szkoły Śpiewu Liturgicznego.
  3. Odpowiedzialnym za Szkołę Śpiewu Liturgicznego jest Kierownik.
  4. Zajęcia prowadzone w ramach Szkoły Śpiewu Liturgicznego są organizowane w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego (dalej: rok szkolny).
  5. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Szkoły Śpiewu Liturgicznego, terminów zajęć, formy dokonywania opłaty oraz formularz zgłoszeniowy zostają umieszczone na stronie internetowej www.spiew.dominikanie.pl przed rozpoczęciem zapisów na dany rok szkolny.
  6. Regulamin obowiązuje wszystkich przyjętych na kurs uczestników Szkoły Śpiewu Liturgicznego.

 2. KURSY W SZKOLE ŚPIEWU LITURGICZNEGO
  1. Szkoła Śpiewu Liturgicznego organizuje następujące kursy:
   1. Kurs regularny
   2. Kurs dodatkowy
  2. Kurs regularny Szkoły Śpiewu Liturgicznego trwa dwa lata szkolne, podczas których realizowany jest cały program.
  3. Kurs dodatkowy Szkoły Śpiewu Liturgicznego to trzeci rok zajęć, podczas którego można doskonalić umiejętności zdobyte w dwóch poprzednich latach. Można realizować go w dwóch trybach: z emisją indywidualną lub bez.
  4. Poszczególne kursy odbywają się w 10 wybranych weekendów (dalej: zjazd) w czasie roku szkolnego, zgodnie z ustalonym planem zajęć.
  5. Plan zajęć zostaje przekazany uczestnikom pocztą elektroniczną przed każdym zjazdem.
  6. Na każdy rok zajęć obowiązują osobne zapisy.
  7. Miejscem odbywania zajęć jest klasztor oo. Dominikanów w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 2. W przypadku wprowadzenia przepisów uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, Szkoła Śpiewu Liturigcznego zastrzega możliwość prowadzenia części lub całości zajęć w formie zdalnej.

 3. PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKA
  1. Uczestnicy mają obowiązek uiszczania opłat zgodnie z Regulaminem.
  2. Uczestnicy nie mogą udostępniać nagrań z kursu osobom spoza Szkoły Śpiewu Liturgicznego.
  3. Uczestnik, który chce otrzymać dyplom lub świadectwo, ma obowiązek podpisywać się na liście obecności podczas zajęć.
  4. Uczestnicy mają prawo poprosić o dogodny termin emisji indywidualnej w obrębie danego zjazdu, w terminie nie późniejszym niż poniedziałek poprzedzający dany zjazd, do godz.20.
  5. Uczestnicy nie mogą przekładać lekcji emisji na kolejne zjazdy. Odrabianie lekcji emisji opuszczonych przez uczestników jest możliwe tylko w przypadku, gdy zwolni się któryś z terminów z powodu nieobecności innego uczestnika.

 4. PRAWA I OBOWIAZKI SZKOŁY ŚPIEWU LITURGICZNEGO
  1. Szkoła Śpiewu Liturgicznego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć lub całkowitego odwołania części zjazdów, gdyby pojawiły się okoliczności uniemożliwiające odbycie zajęć stacjonarnych w danym terminie. W przypadku odwołania części zjazdów Szkoła Śpiewu Liturgicznego zobowiązuje się zwrócić opłatę za te zjazdy. Opłata zostanie zwrócona w wysokości:
   1. I i II rok: 235 zł za każdy zjazd
   2. III rok z emisją indywidualną: 135 zł za każdy zjazd
   3. III rok bez emisji indywidualnej: 50 zł za każdy zjazd
  2. Szkoła Śpiewu Liturgicznego zastrzega sobie prawo do nieudostępniania uczestnikom nagrań z niektórych zajęć, jeśli wykładowca nie wyrazi na to zgody.
  3. Szkoła Śpiewu Liturgicznego ma obowiązek przeprowadzenia zajęć w wymiarze:
   1. Kurs regularny: I rok - 120 h zegarowych zajęć grupowych oraz 5 h zegarowych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika
   2. Kurs regularny: II rok - 120 h zegarowych zajęć grupowych oraz 5 h zegarowych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika
   3. Kurs dodatkowy: III rok - 85 h zegarowych zajęć grupowych oraz 5 h zegarowych zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika
   4. Kurs dodatkowy: III rok - 85 h zegarowych zajęć grupowych

 5. PROCEDURA REKRUTACYJNA
  1. Zapisy na rozmowę kwalifikacyjną przy zapisie na pierwszy rok odbywają się za pomocą formularza na stronie internetowej www.spiew.dominikanie.pl
  2. Zapis do Szkoły Śpiewu Liturgicznego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Do Szkoły Śpiewu Liturgicznego mogą zostać przyjęte osoby, które pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie szkoły.
  4. W przypadku gdy powołany w pkt 3. warunek zostanie spełniony przez większą liczbę osób niż przewidziany na dany rok limit uczestników, o przyjęciu zadecyduje kolejność wyników uzyskanych w rozmowie kwalifikacyjnej.
  5. Osoby, które w związku z zastosowaniem procedury opisanej w pkt 4. nie zostały przyjęte, zostają wpisane na listę rezerwową.
  6. O wyniku postępowania rekrutacyjnego zgłaszający się zostaną poinformowani drogą mailową, na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
  7. Osoby przyjęte są zobowiązane do potwierdzenia mailowego w wyznaczonym terminie chęci udziału w zajęciach oraz do dokonania opłaty za zajęcia do dnia 08.10.2023 r. Osoby przyjmowane z listy rezerwowej są zobowiązane do dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od otrzymanej informacji o przyjęciu na wybrany przez siebie kurs.
  8. Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie przez osobę przyjętą oznacza skreślenie z listy uczestników. Na zwolnione miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej, dla której zostanie zastosowana procedura z pkt 7.
  9. Zapisy na kolejne lata nauki odbywają się drogą mailową.
  10. W przypadku zbyt małej liczby chętnych SŚL zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w danym roku szkolnym dla wszystkich uczestników.

 6. OPŁATY
  1. Opłaty wynoszą:
   1. Kurs regularny - pierwszy rok : 2350 zł
   2. Kurs regularny - drugi rok : 2350 zł
   3. Kurs dodatkowy - trzeci rok (z emisją indywidualną): 1350 zł
   4. Kurs dodatkowy - trzeci rok (bez emisji indywidualnej): 500 zł
  2. Opłaty należy wnieść po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie na kurs, w terminie do 08.10.2023 r. na konto: Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego ul. Dominikańska 2 02-741 Warszawa 04 2130 0004 2001 0419 4064 0005
  3. Na prośbę uczestnika opłata może zostać rozłożona na następujące raty: Dla kursu regularnego - I i II roku:
   1. I rata: 800 zł, płatne do 08.10.2023
   2. II rata: 800 zł, płatne do 14.12.2023
   3. III rata: 750 zł, płatne do 14.02.2024
   Dla kursu dodatkowego - III roku z emisją:
   1. I rata: 450 zł, płatne do 08.10.2023
   2. II rata: 450 zł, płatne do 14.12.2023
   3. III rata: 450 zł, płatne do 14.02.2024
  4. Prośbę o rozłożenie opłaty na raty należy skierować na piśmie lub drogą mailową do Kierownika Szkoły Śpiewu Liturgicznego, a po jego akceptacji wnosić opłaty zgodnie z punktem VI.3. Regulaminu .
  5. Nieopłacenie kolejnych rat powoduje skreślenie z listy uczestników.

 7. REZYGNACJA Z KURSU
  1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie roku szkolnego.
  2. W przypadku rezygnacji z zajęć, uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierownika drogą elektroniczną na adres [email protected]
  3. Uczestnik może także ubiegać się o zwrot opłaty za zjazdy, które odbędą się po poinformowaniu Szkoły Śpiewu Liturgicznego przez uczestnika o rezygnacji. W tym celu należy poinformować Szkołę o rezygnacji najpóźniej 5 dni przed kolejnym zjazdem. Opłata zostanie zwrócona w wysokości:
   1. I i II rok: 188 zł za każdy zjazd
   2. III rok z emisją indywidualną: 108 zł za każdy zjazd
   3. III rok bez emisji indywidualnej: 40 zł za każdy zjazd

 8. ŚWIADECTWA I DYPLOMY
  1. Ukończenie kursów w Szkole Śpiewu Liturgicznego nie niesie ze sobą skutków formalnych w świetle polskiego prawa.
  2. Po ukończeniu kursu regularnego na I roku uczestnik może otrzymać świadectwo uczestnictwa w zajęciach, jeśli spełni następujące warunki:
   1. osiągnie frekwencję na zajęciach co najmniej 70%,
   2. pomyślnie zda zaliczenia z podstawowych przedmiotów (czytanie nut, repertuar, rytmika),
   3. wyrazi mailowo chęć otrzymania świadectwa.
  3. Po ukończeniu kursu regularnego na II roku uczestnik może otrzymać dyplom uczestnictwa w dwuletnim kursie, jeśli spełni następujące warunki:
   1. osiągnie frekwencję na zajęciach co najmniej 70%,
   2. pomyślnie zda zaliczenia z podstawowych przedmiotów (czytanie nut, śpiew psalmów responsoryjnych),
   3. wyrazi mailowo chęć otrzymania dyplomu.
  4. Po ukończeniu kursu dodatkowego na III roku uczestnik może otrzymać dyplom uczestnictwa w trzyletnim kursie, jeśli spełni następujące warunki:
   1. osiągnie frekwencję na zajęciach co najmniej 70%,
   2. pomyślnie zda zaliczenia z podstawowych przedmiotów (prowadzenie scholi, czytanie nut),
   3. wyrazi mailowo chęć otrzymania dyplomu.